Klauzula RODO - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Akademia Młodego Informatyka Tomasz Gwiazda” z siedzibą przy ul. Agawy 14, 05-092 Łomianki (MATEMATIKUS).

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: tdg@matematikus.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz celów ewidencyjno-księgowych związanych z prowadzaniem lekcji przez MATEMATIKUS.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 30 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wyrażone przez Panią/Pana zgody.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest biuro rachunkowe, któremu Administrator zleca wykonanie czynności podatkowo-księgowych, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

6. Dane przechowywane będą:
a. w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do MATEMATIKUS – przez okres 1 miesiąca, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny;
b. w przypadku osób które zostały przyjęte do MATEMATIKUS i podpisały "Umowę o świadczeniu usług edukacyjnych" – przez okres 5 lat licząc od daty podpisania Umowy, co wynika z obowiązków podatkowo-księgowych określonych w odpowiedniej Ustawie.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.Wróć do spisu treści